Möminlərin arasında yaşayan münafiqlər səmimiyyətsizliklərini gizlətməyə çalışsalar da bir çox mövzuda əsl üzlərini ələ verən davranışlar göstərirlər. Ürəklərindəki xəstəliyin tez-tez üzə çıxdığı vəziyyətlərdən biri də Quran ayələri haqqındakı izahlarıdır. Həqiqətən iman gətirmədikləri və dini öz yanlış məntiqləri ilə qiymətləndirdikləri üçün Allah'ın möminlərin səmimiyyətlərinə cavab verdiyi anlayış və elmdən məhrumdurlar. Buna görə Quran oxuduqda da ayələrdə işarə edilən mənaları, verilən nəsihətləri, xatırlatmaları qavraya bilmirlər. Hər fürsətdə möminlər arasında fitnə çıxara biləcəkləri və ya öz nəfslərinə uyğun şəkildə ayələri yanlış izah edirlər. Münafiqlərin bu davranışından Quranda bu şəkildə bəhs edilir:

Kitabı sənə nazil edən Odur. O Kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki, bunlar da Kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə-fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədilə mənası aydın olmayanın ardınca düşərlər. Onun yozumunu isə Allah'dan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər: "Biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir". Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər.
(Ali İmran surəsi, 7)

Bəzən də verdikləri reaksiyalardan ayələrdən təsirlənmədikləri aydın olur. Münafiqlərin bu vəziyyətlərini bildirən bir neçə ayə belədir:

Bir surə nazil edildiyi zaman onlardan (istehza ilə): "Bu, hansınızın imanını artırdı?"– deyənlər də var. İman gətirənlərə gəldikdə isə (o surə) onların imanını artırır və onlar bir-birlərini müjdələyirlər.
(Tövbə surəsi, 124)

Bir surə nazil edildiyi zaman onlar: "Sizi kimsə görürmü?"(–)(deyə) bir-birlərinə baxır, sonra da üz çevirib gedirlər. Anlamayan adamlar olduqlarına görə Allah onların qəlbini (imandan) məhrum etmişdir.
(Tövbə surəsi, 127)

Ayələrdə bildirilən münafiqlərə aid bu sözlər onların Quran ayələrindəki hikməti qavraya bilmədiklərini, ibrətverici sözlərdən öyüd almadıqlarını göstərir. Allah'a və dinə qarşı şübhə içində olduqlarından, təslimiyyətlə deyil, inkar gözü ilə baxırlar. Möminlərə "Allah'ın ayələri oxunduğunda imanlarını artırır..."
(Ənfal surəsi, 2), münafiqlərin isə ürəklərindəki xəstəlik ortaya çıxır. Münafiqlər şeytanın təsiri ilə möminlərə də təsir etmək istəyirlər. Bu yanlış izahlarını dilə gətirərkən, ətraflarındakı şəxslərin ürəklərinə vəsvəsə vermə, onları şübhəyə salma və ya möminlər arasında fitnə-fəsad çıxarma kimi məqsədlər də güdürlər. Elə buna görə Allah bu şəxslərə qarşı diqqətli olunmasını "Diqqətli olun; həqiqətən onlar, Rəbblərinə qovuşmağa şübhə edirlər..." (Fussilət surəsi, 54) ayəsi ilə xatırlatmışdır.